რა განსაზღვრავს   სამედიცინო ცენტრის „ციტო“-ს მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის პრიორიტეტულობას.

სამედიცინო ცენტრის „ციტო“-ს მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია უზრუნველყოფს:
-ზუსტი და კორექტული შედეგების მიღებას მოკლე დროში 48-72 საათის განმავლობაში (დეტექცია/იდენტიფიკაცია/ანტიბიოტიკოგრამა)
-კლინიცისტისათვის  დროული და სრული ინფორმაციის მიწოდებას
-სხვადასხვა ბიოლოგიური მასალიდან კლინიკურად მნიშვნელოვანი მიკრობთა ფართო სპექტრის იდენტიფიკაციას 4-8 საათში
– ანტიბიოტიკებისადმი  რეზისტენტობის ძირითადი მარკერების დადგენას
– ანტიმიკრობული საშუალებების ფართო არსენალის  მგრძნობელობის და მმკ განსაზღვრას 8-10 საათში
– ანტიბიოტიკის ეფექტურობის  in vivo პროგნოზირებას
მიკრობთა იდენტიფიკაციის და ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის ერთდროულად დადგენას
ზოგიერთი ინფექციების სინდრომულ ტესტირებას ერთ საათში
– ემპირიული მკურნალობის დასაბუთებას და კორექტირებას
-კვლევის შედეგების ლაბორატორიულ ინტერპრეტაციას

 

რა განაპირობებს, როგორ მიიღწევა  აღნიშნული:

– კვლევის მეთოდების სტანდარტიზაციით
– კვალიფიციური კადრების მომზადებით
– თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვით : ავტომატური Vitec 2 Compact (იდენტიფიკაცია/ანტიბიოტიკოგრამა), BacT/Alert 3D(ჰემოკულტურის მიღება დათესვიდან 1-2 დღეში, მ.შ. ანტიბიოტიკოთერაპიის ფონზე,მულტიპლექსური პჯრ დიაგნოსტიკის სისტემა Film-Array0
– მაღალხარისხიანი საკვები ნიადაგების, რეაგენტების, ტესტ-სისტემების გამოყენებით
– მუშაობის შიდა კონტროლის მუდმივი ჩატარებით
– ხარისხის გარე კონტროლის პროგრამებში მონაწილეობით
– პერსონალის მუდმივი მინაწილეობით ტრენინგებში

მიკრობიოლოგიური განყოფილების წევრები:

ხელმძღვანელი პროფესორი ქ-ნ მარიკა კერესელიძე

თამარ რობაქიძე

თამარ გვაზავა

თეონა ბირკაია

დავით აბრამიშვილი